Tithing - Aid against suffering
Cataclysm anihilator care København K Send nødhjælp til Yemen

Tithing - Aid against suffering

Yemen Yemen er et af den arabiske verdens fattigste lande og står for øjeblikket overfor enorme humanitære udfordringer. Konflikten i Yemen har skabt en af de største humanitære kriser i verden lige nu. Der foregår både kampe på jorden og luftangreb, som har resultereret i civile dødsfald og ødelæggelse af hjem, markeder og anden offentlig infrastruktur. Selv før borgerkrigen brød ud i 2015 var Yemen et af de fattigste lande i den arabiske verden, og landet er rangeret som nr. 168 ud af 188 på FN’s udviklingsindeks. Situationen er blevet forværret af borgerkrigen. Over to millioner mennesker er drevet på flugt fra deres hjem, 18 millioner mennesker har behov for fødevarehjælp, og tæt på en halv million børn er akut underernærede. Yemens sundhedsmæssige infrastruktur er hårdt ramt af de to års krig, som har medført mangel på grundlæggende sundhedsydelser: lægemidler, medicinsk udstyr og personale. Kun 45 procent af landets sundhedsfaciliteter er i dag funktionsdygtige, heraf mange med stærkt reduceret kapacitet. Når manglende adgang til nødvendig medicin og sundhedsydelser kommer oven i en situation med alvorlig underernæring medfører det flere, forværrede sygdomsforløb og dødsfald. 14,8 millioner mennesker i Yemen mangler adgang til basale sundhedsydelser og nødvendig medicin. 8,8 millioner af disse bor i særligt underforsynede områder. Livsvigtig medicin til mennesker med kroniske sygdomme er en alvorlig mangelvare, og prisen på den medicin, der findes i landet er steget voldsomt. Røde Kors i Danmark arbejder sammen med Yemen Røde Halvmåne for at bidrage til fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling i landet, gennem at styrke lokalsamfunds modstandsdygtighed og støtte lokale myndigheder i at bedre kunne yde basale tjenester til befolkningen. Yemen is one of the poorest countries in the Arab world and is currently faced with enormous humanitarian challenges. The conflict in Yemen has created one of the greatest humanitarian crises in the world right now. There are both earthquakes and air attacks that have resulted in civilian deaths and destruction of homes, markets and other public infrastructure. Even before the civil war broke out in 2015, Yemen was one of the poorest countries in the Arab world, and ranked No. 168 out of 188 in the UN Development Index. The situation has worsened by the civil war. Over two million people are driven from their homes, 18 million people need food aid, and nearly half a million children are acutely malnourished. Yemen's health infrastructure is severely affected by the two-year war which has led to a lack of basic healthcare: medicines, medical equipment and personnel. Only 45 percent of the country's health facilities are currently functioning, many of them with greatly reduced capacity. When lack of access to necessary medication and healthcare comes in a situation of severe malnutrition, it causes several worsened illnesses and deaths. 14.8 million people in Yemen lack access to basic healthcare and necessary medicine. 8.8 million of these live in particularly underprivileged areas. Life-threatening medicine for people with chronic diseases is a serious shortcoming, and the price of the medicine in the country has risen dramatically. The Red Cross in Denmark works with Yemen Red Crescent to contribute to poverty reduction and sustainable development in the country, by strengthening local communities' resilience and supporting local authorities in better providing basic services to the population.

Amount Raised:
Target: 150,000 kr.
Period:
12/2/2018 1/1/2019

Activity

Donations:

Latest Donations

{{don.Amount | number:0}} kr.
{{don.Name}}
{{don.Message}}
Tithing - Aid against suffering
Cataclysm anihilator care
{{don.MessageAnswer}}
There are no donations to this fundraising page yet.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close